FlySafe
Get it on Google Play
Date Pilot km Site Duration Alt max Glider
17.07.19 0.7
Straža - Bled
00:22 627 Ozone Delta 2
17.07.19 6.0
Hallschlag Ameisengebirge
00:47 1111 Ozone Delta 2
17.07.19 13.8
Horna Suča
00:26 1612 Ozone Delta 2
17.07.19 105.5
Serrone
06:11 2829 Ozone Delta 2
17.07.19 82.4
Piedrahita
03:14 3345 Ozone Delta 2
17.07.19 37.0
Dobrča
02:04 2515 Ozone Delta 2
17.07.19 114.2
Praticino
06:18 2717 Ozone Delta 2
17.07.19 82.1
Kobariški Stol - zgornji
03:17 2148 Ozone Delta 2
17.07.19 0.4
Kopitoto
00:02 882 Ozone Delta 2
17.07.19 1.8
Goli Vrah
00:07 2211 Ozone Delta 2
17.07.19 6.5
Unknown
Unknown
00:21 2377 Ozone Delta 2
17.07.19 37.2
Kuray
01:50 3203 Ozone Delta 2
16.07.19 29.9
Dobrča
01:48 2313 Ozone Delta 2
16.07.19 15.1
St Jean
01:00 3036 Ozone Delta 2
16.07.19 22.4
Nyikom
00:57 1266 Ozone Delta 2
16.07.19 15.0
Bikovo aerodrom - Srbija
01:28 1582 Ozone Delta 2
16.07.19 40.4
Pogorelec
02:03 1978 Ozone Delta 2
16.07.19 20.7
Eged
02:13 1969 Ozone Delta 2
16.07.19 45.0
Kobala
02:44 2280 Ozone Delta 2
16.07.19 4.1
Rajac
00:52 914 Ozone Delta 2
16.07.19 4.2
Rajac
00:52 912 Ozone Delta 2
16.07.19 6.6
Vogel
00:50 1809 Ozone Delta 2
16.07.19 134.7
Weissenstein
06:01 2199 Ozone Delta 2
15.07.19 2.8
Zar
Zar
00:08 752 Ozone Delta 2
15.07.19 0.4
Kunmadaras
00:00 2446 Ozone Delta 2
15.07.19 11.8
Zar
Zar
01:39 1734 Ozone Delta 2
15.07.19 44.3
Eged
01:33 2834 Ozone Delta 2
15.07.19 35.5
Márkó
02:01 1462 Ozone Delta 2
15.07.19 2.1
Zar
Zar
00:09 746 Ozone Delta 2
15.07.19 34.0
Kemberg
01:23 1504 Ozone Delta 2
14.07.19 13.4
Ibituruna
01:05 1860 Ozone Delta 2
14.07.19 11.3
La Union
01:01 1820 Ozone Delta 2
14.07.19 3.9
Sansare
00:25 1299 Ozone Delta 2
14.07.19 0.5
Sao Martinho Do Porto
00:02 81 Ozone Delta 2
14.07.19 8.8
La Union
00:43 1703 Ozone Delta 2
14.07.19 0.5
Sao Martinho Do Porto
00:02 37 Ozone Delta 2
14.07.19 2.8
Cerkev Sv. Janeza in Pavla na Dobrovljah
00:11 840 Ozone Delta 2
14.07.19 38.0
Cimetta
01:32 2773 Ozone Delta 2
14.07.19 14.5
St Jean
01:20 2918 Ozone Delta 2
14.07.19 10.1
The Comeraghs
01:52 1252 Ozone Delta 2
14.07.19 7.0
The Comeraghs
00:38 1004 Ozone Delta 2
14.07.19 1.5
Cimetta
00:14 1685 Ozone Delta 2
14.07.19 26.1
Kartena, Klaipėda Gliding Club
01:17 1817 Ozone Delta 2
14.07.19 52.1
Kartena, Klaipėda Gliding Club
01:37 1638 Ozone Delta 2
13.07.19 70.7
Chelan
03:26 2564 Ozone Delta 2
13.07.19 6.6
St. Elena Barillas
00:16 1815 Ozone Delta 2
13.07.19 1.4
Combe Gibbet
00:05 304 Ozone Delta 2
13.07.19 0.9
Combe Gibbet
00:05 295 Ozone Delta 2
13.07.19 9.1
Leinster Mt
01:45 1126 Ozone Delta 2
13.07.19 3.8
Combe Gibbet
00:51 557 Ozone Delta 2
13.07.19 20.1
Weissenstein
00:50 1659 Ozone Delta 2
13.07.19 10.7
Genetiniai
01:06 1413 Ozone Delta 2
13.07.19 4.6
Combe Gibbet
00:58 899 Ozone Delta 2
13.07.19 14.4
Weissenstein
01:13 1623 Ozone Delta 2
13.07.19 17.7
Lower Bridal
01:00 1607 Ozone Delta 2
12.07.19 37.2
Chelan
01:15 1686 Ozone Delta 2
12.07.19 31.5
St Jean
01:51 2781 Ozone Delta 2
12.07.19 24.8
Tokaj
01:18 1630 Ozone Delta 2
12.07.19 27.2
Rajac
01:20 2013 Ozone Delta 2
12.07.19 1.2
Rajac
00:04 622 Ozone Delta 2
12.07.19 6.1
Zar
Zar
00:54 1257 Ozone Delta 2
12.07.19 38.9
Eged
01:38 1891 Ozone Delta 2
11.07.19 48.4
Chelan
02:32 2626 Ozone Delta 2
11.07.19 40.4
St Jean
01:20 2550 Ozone Delta 2
11.07.19 28.9
Unknown
Unknown
00:43 2172 Ozone Delta 2
11.07.19 113.7
Horna Suča
03:16 2113 Ozone Delta 2
11.07.19 110.7
Csobánc
03:09 2377 Ozone Delta 2
11.07.19 20.0
Kalocsa
00:47 2403 Ozone Delta 2
11.07.19 142.4
Csobánc
04:00 2428 Ozone Delta 2
11.07.19 120.3
Rajac
04:17 2208 Ozone Delta 2
11.07.19 24.9
Dobrča
01:32 2125 Ozone Delta 2
11.07.19 70.0
Andrzejowka
03:10 2070 Ozone Delta 2
10.07.19 1.8
Rybury
01:39 366 Ozone Delta 2
10.07.19 0.1
Rybury
00:00 236 Ozone Delta 2
10.07.19 2.6
Hahnberg
00:40 709 Ozone Delta 2
10.07.19 6.3
Maaser El Chouf
00:14 1860 Ozone Delta 2
10.07.19 1.7
Hahnberg
00:07 488 Ozone Delta 2
10.07.19 1.4
Hahnberg
00:04 508 Ozone Delta 2
10.07.19 39.3
St Jean
02:19 2896 Ozone Delta 2
10.07.19 14.4
Sv. Peter
01:12 1530 Ozone Delta 2
10.07.19 4.1
St Jean
00:22 1907 Ozone Delta 2
10.07.19 42.5
Horna Suča
01:14 2099 Ozone Delta 2
09.07.19 149.0
Chelan
04:35 3219 Ozone Delta 2
09.07.19 3.3
Ehden
00:08 2522 Ozone Delta 2
09.07.19 25.5
Schwängimatt
01:00 1316 Ozone Delta 2
09.07.19 2.8
Rana
00:20 642 Ozone Delta 2
09.07.19 3.5
Miziara
00:10 833 Ozone Delta 2
09.07.19 11.5
Tokaj
00:37 887 Ozone Delta 2
09.07.19 84.8
Kocs Cs Rl
02:34 2032 Ozone Delta 2
09.07.19 16.9
Tokaj
00:55 1481 Ozone Delta 2
08.07.19 2.7
Las Vueltas
00:17 1944 Ozone Delta 2
08.07.19 2.4
Las Vueltas
00:17 1953 Ozone Delta 2
08.07.19 2.3
Las Vueltas
00:19 1936 Ozone Delta 2
08.07.19 2.4
Las Vueltas
00:18 1985 Ozone Delta 2
08.07.19 2.2
Jbeil
00:28 62 Ozone Delta 2
08.07.19 38.8
St Jean
02:06 2854 Ozone Delta 2
08.07.19 45.4
Revard
03:12 2275 Ozone Delta 2
08.07.19 10.4
Ghosta
00:55 815 Ozone Delta 2
08.07.19 38.5
Sambuy
01:56 2339 Ozone Delta 2
07.07.19 33.4
Eagle Butte
01:00 1548 Ozone Delta 2
07.07.19 20.9
Chelan
01:36 2240 Ozone Delta 2
07.07.19 19.9
Sansare
01:44 2197 Ozone Delta 2
07.07.19 9.0
La Union
01:11 1689 Ozone Delta 2
07.07.19 3.2
Zar
Zar
00:30 866 Ozone Delta 2
07.07.19 8.0
Mushtishtë
00:23 1458 Ozone Delta 2
07.07.19 99.8
Schinohori
05:03 3054 Ozone Delta 2
06.07.19 15.5
Las Vueltas
00:33 1856 Ozone Delta 2
06.07.19 2.0
Las Vueltas
00:15 1888 Ozone Delta 2
06.07.19 1.5
Las Vueltas
00:07 1879 Ozone Delta 2
06.07.19 17.5
Marshall Peak
02:15 1812 Ozone Delta 2
06.07.19 64.2
Chelan
03:47 2767 Ozone Delta 2
06.07.19 7.7
Sansare
02:04 2131 Ozone Delta 2
06.07.19 8.1
Las Vueltas
01:08 1902 Ozone Delta 2
06.07.19 3.0
Vršac - Kula
00:57 707 Ozone Delta 2
06.07.19 64.6
Madara
02:09 1972 Ozone Delta 2
06.07.19 4.6
Vršac - Kula
00:24 1302 Ozone Delta 2
06.07.19 4.6
San In Taufers
00:26 1797 Ozone Delta 2
06.07.19 32.0
Szarsomlyo
01:51 1367 Ozone Delta 2
06.07.19 105.2
Lijak
04:52 1514 Ozone Delta 2
06.07.19 3.9
San In Taufers
00:14 1411 Ozone Delta 2
06.07.19 107.9
Szarsomlyo
04:33 1617 Ozone Delta 2
06.07.19 11.1
Kumludoruk Ayas Ankara
01:15 2044 Ozone Delta 2
06.07.19 33.5
Abert Rim
01:31 2849 Ozone Delta 2
05.07.19 10.5
Middagstuva
00:26 563 Ozone Delta 2
05.07.19 55.2
Chelan
03:06 2499 Ozone Delta 2
05.07.19 9.4
Las Vueltas
00:38 2166 Ozone Delta 2
05.07.19 6.7
Deco Ouest Longevilles
00:36 1680 Ozone Delta 2
05.07.19 11.6
Las Vueltas
01:03 1982 Ozone Delta 2
05.07.19 4.5
St. Hilaire
00:21 1012 Ozone Delta 2
05.07.19 13.9
Koreno
00:45 1108 Ozone Delta 2
05.07.19 36.4
Pic De L'aigle
01:42 2621 Ozone Delta 2
05.07.19 36.4
Pic De L'aigle
01:43 2597 Ozone Delta 2
05.07.19 37.0
Sederon Mt. Bergies
01:34 2463 Ozone Delta 2
05.07.19 52.0
Sederon Mt. Bergies
02:02 2584 Ozone Delta 2
05.07.19 11.2
St. Hilaire
01:15 1371 Ozone Delta 2
05.07.19 5.1
Roháčka
00:48 948 Ozone Delta 2
05.07.19 69.5
Niederwiler Stierenberg
02:24 1913 Ozone Delta 2
05.07.19 4.0
Haystack
00:48 1470 Ozone Delta 2
04.07.19 32.9
Chelan
02:45 2165 Ozone Delta 2
04.07.19 2.1
Zar
Zar
00:44 791 Ozone Delta 2
04.07.19 5.3
Hochficht
00:17 1307 Ozone Delta 2
04.07.19 3.0
Horna Suča
00:49 651 Ozone Delta 2
04.07.19 13.0
Zavrh
00:51 1265 Ozone Delta 2
04.07.19 3.2
Buc
Buc
00:19 1422 Ozone Delta 2
04.07.19 1.6
Horna Suča
00:05 559 Ozone Delta 2
04.07.19 37.5
Buc
Buc
01:53 2533 Ozone Delta 2
04.07.19 55.2
Speikboden
03:07 3525 Ozone Delta 2
04.07.19 29.2
Zar
Zar
01:08 2061 Ozone Delta 2
03.07.19 2.3
Las Vueltas
00:10 1956 Ozone Delta 2
03.07.19 3.1
Las Vueltas
00:10 1927 Ozone Delta 2
03.07.19 2.0
Las Vueltas
00:10 2003 Ozone Delta 2
03.07.19 1.8
Las Vueltas
00:09 1971 Ozone Delta 2
03.07.19 2.9
Las Vueltas
00:10 2134 Ozone Delta 2
03.07.19 4.7
Zar
Zar
00:47 1002 Ozone Delta 2
03.07.19 22.3
The Comeraghs
01:58 1303 Ozone Delta 2
03.07.19 18.9
Jenzig Nw
01:13 1650 Ozone Delta 2
03.07.19 24.5
Mała Czantoria
01:04 1950 Ozone Delta 2
03.07.19 41.4
Zavrh
02:35 1416 Ozone Delta 2
03.07.19 18.3
Chabre
00:55 2418 Ozone Delta 2
03.07.19 66.5
Eged
02:20 2353 Ozone Delta 2
03.07.19 21.4
Chabre
01:01 2466 Ozone Delta 2
03.07.19 102.2
Nyikom
03:03 2410 Ozone Delta 2
03.07.19 9.7
Csobánc
00:54 1108 Ozone Delta 2
03.07.19 8.0
The Comeraghs
01:30 1181 Ozone Delta 2
03.07.19 28.8
Spatak
00:55 1183 Ozone Delta 2
03.07.19 20.1
Rajac
01:28 1491 Ozone Delta 2
03.07.19 147.8
Nyikom
04:51 2353 Ozone Delta 2
03.07.19 2.5
Eged
00:18 683 Ozone Delta 2
03.07.19 41.8
Radkovice
02:36 2006 Ozone Delta 2
03.07.19 143.9
Smardzówka
03:46 2206 Ozone Delta 2
03.07.19 94.3
Chitral
03:11 5645 Ozone Delta 2
03.07.19 94.4
Chitral
03:11 5871 Ozone Delta 2
02.07.19 14.7
Schwängimatt
00:41 1116 Ozone Delta 2
02.07.19 5.6
Zar
Zar
00:29 956 Ozone Delta 2
02.07.19 0.5
Planina pri Rakeku
00:02 511 Ozone Delta 2
02.07.19 22.8
Chabre
01:08 2505 Ozone Delta 2
02.07.19 9.4
Stolovi -Gt Man. Zica
01:07 1173 Ozone Delta 2
02.07.19 59.5
Chabre
02:10 2983 Ozone Delta 2
02.07.19 41.9
Giogo
03:42 2583 Ozone Delta 2
02.07.19 6.7
Grmada (Planinska gora)
00:30 1259 Ozone Delta 2
02.07.19 22.6
Chitral
00:49 3939 Ozone Delta 2
02.07.19 22.6
Chitral
00:49 4040 Ozone Delta 2
01.07.19 16.4
Ibituruna
01:35 2062 Ozone Delta 2
01.07.19 4.7
Despegue Filadelfia
00:29 2197 Ozone Delta 2
01.07.19 5.2
El Chocho
00:13 1753 Ozone Delta 2
01.07.19 45.5
Chabre
02:31 2507 Ozone Delta 2
01.07.19 44.6
Chabre
02:37 2607 Ozone Delta 2
01.07.19 0.8
Konj pri Hotiču
00:02 339 Ozone Delta 2
01.07.19 51.3
Chitral
01:52 5221 Ozone Delta 2
01.07.19 51.8
Chitral
01:58 5088 Ozone Delta 2
30.06.19 4.7
Sansare
00:39 1418 Ozone Delta 2
30.06.19 5.9
Piedechinche
00:18 2134 Ozone Delta 2
30.06.19 7.0
Piedechinche
00:30 2499 Ozone Delta 2
30.06.19 4.1
Sansare
00:39 1389 Ozone Delta 2
30.06.19 5.8
Despegue Filadelfia
00:36 1941 Ozone Delta 2
30.06.19 1.9
Piedechinche
00:03 2099 Ozone Delta 2
30.06.19 13.2
Tocco Da Casauria
01:38 1573 Ozone Delta 2
30.06.19 5.0
Tocco Da Casauria
00:27 1178 Ozone Delta 2
30.06.19 14.2
Kalnik Borje
01:24 925 Ozone Delta 2
30.06.19 30.1
Vrše sp. - Cerkno
01:24 1887 Ozone Delta 2
30.06.19 48.0
Chabre
02:17 2429 Ozone Delta 2
30.06.19 49.5
Chabre
02:19 2739 Ozone Delta 2
30.06.19 24.9
Brunni
02:25 3210 Ozone Delta 2
30.06.19 46.8
Monte Corno
03:01 1526 Ozone Delta 2
30.06.19 33.7
Praticino
02:00 2117 Ozone Delta 2
30.06.19 18.4
Kronplatz
01:05 2980 Ozone Delta 2
30.06.19 18.0
Vršac - Kula
01:16 1627 Ozone Delta 2
30.06.19 48.5
Monte Corno
02:53 1636 Ozone Delta 2
30.06.19 99.0
Grindelwald
05:03 4083 Ozone Delta 2
30.06.19 121.7
Speikboden
05:49 3792 Ozone Delta 2
29.06.19 2.8
Las Vueltas
00:17 1909 Ozone Delta 2
29.06.19 2.2
Las Vueltas
00:16 1907 Ozone Delta 2
29.06.19 1.9
Las Vueltas
00:09 1901 Ozone Delta 2
29.06.19 3.9
Piedechinche
00:08 2104 Ozone Delta 2
29.06.19 2.2
Las Vueltas
00:33 1928 Ozone Delta 2
29.06.19 1.7
Las Vueltas
00:11 1914 Ozone Delta 2
29.06.19 46.2
Tiger Mountain
02:47 1685 Ozone Delta 2
29.06.19 5.2
Piedechinche
00:09 2100 Ozone Delta 2
29.06.19 4.6
Sansare
01:37 1538 Ozone Delta 2
29.06.19 3.8
El Chocho
00:10 1759 Ozone Delta 2
29.06.19 17.7
Sulzberg
01:47 1561 Ozone Delta 2
29.06.19 0.5
Palfries (Ch)
00:00 1648 Ozone Delta 2
29.06.19 5.6
Parpaner Rothorn
00:06 3313 Ozone Delta 2
29.06.19 39.5
Chabre
01:39 3281 Ozone Delta 2
29.06.19 38.8
Chabre
01:36 3144 Ozone Delta 2
29.06.19 0.2
Crappermulde
00:00 2864 Ozone Delta 2
29.06.19 44.2
Ratitovec
03:03 1936 Ozone Delta 2
29.06.19 44.5
Ratitovec
02:41 2091 Ozone Delta 2
29.06.19 7.8
Zaruby
00:50 1072 Ozone Delta 2
29.06.19 44.8
Ratitovec
02:38 2129 Ozone Delta 2
29.06.19 27.5
Emberger Alm
01:26 2890 Ozone Delta 2
29.06.19 25.0
Ardabil
01:51 2661 Ozone Delta 2
29.06.19 11.3
Clopotiva
01:56 1914 Ozone Delta 2
29.06.19 11.2
Goy Dagh
00:43 2541 Ozone Delta 2
29.06.19 4.9
Roháčka
00:44 1199 Ozone Delta 2
29.06.19 35.5
Spatak
00:54 1468 Ozone Delta 2
29.06.19 75.8
Skrzyczne
03:49 2116 Ozone Delta 2
29.06.19 79.0
Vértesszőlős
04:57 1957 Ozone Delta 2
29.06.19 47.3
Kalocsa
02:27 2063 Ozone Delta 2
29.06.19 50.2
Dobrzen Wielki
02:00 1816 Ozone Delta 2
29.06.19 18.0
Dobrča
01:30 1680 Ozone Delta 2
29.06.19 137.6
Dobrzen Wielki
04:20 2172 Ozone Delta 2
29.06.19 2.5
Scuol
00:14 2444 Ozone Delta 2
29.06.19 25.0
Bassano Stella
01:39 1480 Ozone Delta 2
29.06.19 250.3
Gsies
10:48 3766 Ozone Delta 2
28.06.19 9.7
Karkogel
00:45 2084 Ozone Delta 2
28.06.19 2.8
Zar
Zar
00:14 685 Ozone Delta 2
28.06.19 14.2
Las Vueltas
01:16 2382 Ozone Delta 2
28.06.19 8.4
Hahnberg
02:00 1237 Ozone Delta 2
28.06.19 47.9
Kocs Cs Rl
01:09 1705 Ozone Delta 2
28.06.19 28.3
Ratitovec
02:04 1579 Ozone Delta 2
28.06.19 25.2
Montagne De Chabre
02:11 2268 Ozone Delta 2
28.06.19 10.4
Montagne De Chabre
01:15 1706 Ozone Delta 2
28.06.19 81.1
Coume L'ayse
04:27 5013 Ozone Delta 2
28.06.19 4.4
Zar
Zar
00:33 994 Ozone Delta 2
28.06.19 6.2
Urmia
00:23 2863 Ozone Delta 2
27.06.19 6.2
El Chocho
00:17 1974 Ozone Delta 2
27.06.19 4.0
Mečkin Kamen - Kruševo
00:10 1396 Ozone Delta 2
27.06.19 49.6
Jaraguá
01:47 2787 Ozone Delta 2
27.06.19 6.8
El Chocho
00:17 1894 Ozone Delta 2
27.06.19 10.9
Bassano Stella
00:48 1078 Ozone Delta 2
27.06.19 49.2
Ratitovec
02:45 2110 Ozone Delta 2
27.06.19 20.1
Mečkin Kamen - Kruševo
01:49 1728 Ozone Delta 2
27.06.19 27.3
Castejon De Sos
02:42 3744 Ozone Delta 2
27.06.19 48.7
Ratitovec
03:05 2463 Ozone Delta 2
27.06.19 40.6
Rajac
02:41 1459 Ozone Delta 2
27.06.19 28.5
La Breyaz
01:38 3163 Ozone Delta 2
26.06.19 5.2
Horn
00:15 1402 Ozone Delta 2
26.06.19 11.2
Zar
Zar
00:44 1467 Ozone Delta 2
26.06.19 4.2
Zavrh
00:31 782 Ozone Delta 2
26.06.19 72.2
Jaraguá
02:59 2892 Ozone Delta 2
26.06.19 4.4
El Chocho
00:10 1761 Ozone Delta 2
26.06.19 7.2
Monfestino
00:45 1692 Ozone Delta 2
26.06.19 24.8
Jaman
01:25 2367 Ozone Delta 2
26.06.19 13.6
Goy Dagh
01:07 2852 Ozone Delta 2
26.06.19 10.7
Monfestino
00:47 1705 Ozone Delta 2
26.06.19 0.9
Laucha
00:08 421 Ozone Delta 2
26.06.19 1.9
Laucha
00:14 345 Ozone Delta 2
26.06.19 1.5
Laucha
00:08 359 Ozone Delta 2
26.06.19 4.7
Laucha
00:31 536 Ozone Delta 2
26.06.19 132.5
Niesen
06:11 3522 Ozone Delta 2
25.06.19 21.2
Rampart Ridge
01:56 2310 Ozone Delta 2
25.06.19 2.2
Monfestino
00:17 940 Ozone Delta 2
25.06.19 13.3
Kobala
00:52 1517 Ozone Delta 2
25.06.19 38.2
Čihoc
03:16 1781 Ozone Delta 2
25.06.19 124.6
Hajdúszoboszló
05:21 1712 Ozone Delta 2
25.06.19 23.4
Genetiniai
01:22 1801 Ozone Delta 2
25.06.19 31.6
Schoeckl
02:41 1881 Ozone Delta 2
25.06.19 105.9
Tardos
04:25 1420 Ozone Delta 2
25.06.19 146.2
Hajdúszoboszló
05:12 1621 Ozone Delta 2
25.06.19 91.8
Golica
06:03 2515 Ozone Delta 2
25.06.19 1.3
Oslianske Bralo
00:04 389 Ozone Delta 2
25.06.19 10.5
Pohorje
01:15 1543 Ozone Delta 2
24.06.19 4.5
Piedechinche
00:12 2100 Ozone Delta 2
24.06.19 7.3
Piedechinche
00:23 2123 Ozone Delta 2
24.06.19 22.6
Petrópolis- Parque São Vicente
01:55 1279 Ozone Delta 2
24.06.19 36.1
Jaraguá
01:30 2367 Ozone Delta 2
24.06.19 21.0
Pohorje
02:04 1313 Ozone Delta 2
23.06.19 5.3
Piedechinche
00:09 2092 Ozone Delta 2
23.06.19 5.6
Piedechinche
00:10 2109 Ozone Delta 2
23.06.19 4.4
Piedechinche
00:14 2102 Ozone Delta 2
23.06.19 4.3
Piedechinche
00:08 2098 Ozone Delta 2
23.06.19 12.1
Las Vueltas
01:13 1827 Ozone Delta 2
22.06.19 2.4
Las Vueltas
00:14 1917 Ozone Delta 2
22.06.19 2.7
Las Vueltas
00:20 1965 Ozone Delta 2
22.06.19 2.4
Las Vueltas
00:11 1974 Ozone Delta 2
22.06.19 1.7
Las Vueltas
00:07 1864 Ozone Delta 2
22.06.19 5.2
Piedechinche
00:12 2101 Ozone Delta 2
22.06.19 5.6
Tucuns
01:20 309 Ozone Delta 2
22.06.19 1.7
Vršac - Kula
00:06 394 Ozone Delta 2
22.06.19 4.3
Vršac - Kula
00:35 822 Ozone Delta 2
22.06.19 12.2
Stolovi -Gt Man. Zica
00:43 1742 Ozone Delta 2
21.06.19 4.5
Las Vueltas
01:03 1905 Ozone Delta 2
21.06.19 4.7
Las Vueltas
01:15 1956 Ozone Delta 2
21.06.19 19.5
Las Vueltas
01:16 2360 Ozone Delta 2
21.06.19 10.3
Buzet Zavoj
00:44 931 Ozone Delta 2
20.06.19 2.6
Las Vueltas
00:37 2008 Ozone Delta 2
20.06.19 2.4
Las Vueltas
00:52 1964 Ozone Delta 2
20.06.19 39.6
Zell Am See
01:50 2682 Ozone Delta 2
20.06.19 29.9
Kulm
02:30 2279 Ozone Delta 2
20.06.19 20.7
Bischling
01:31 2313 Ozone Delta 2
19.06.19 2.6
Zar
Zar
00:05 753 Ozone Delta 2
19.06.19 77.8
Genetiniai
02:41 2052 Ozone Delta 2
19.06.19 45.0
Kobala
02:37 1736 Ozone Delta 2
19.06.19 31.7
Dreifaltigkeitsberg
01:50 2144 Ozone Delta 2
19.06.19 10.1
Slevica
00:45 925 Ozone Delta 2
18.06.19 32.7
Woodrat Oregon
01:25 2014 Ozone Delta 2
18.06.19 56.9
Woodrat Oregon
04:03 2178 Ozone Delta 2
18.06.19 53.8
Unknown
Unknown
01:44 2043 Ozone Delta 2
18.06.19 9.0
Zavrh
00:33 788 Ozone Delta 2
18.06.19 29.2
Jägerberg
01:11 1386 Ozone Delta 2
18.06.19 11.3
Le Treh
02:03 1804 Ozone Delta 2
18.06.19 60.7
Zell Am See
02:54 3211 Ozone Delta 2
18.06.19 4.0
Gozd
00:49 1228 Ozone Delta 2
18.06.19 12.2
Kobala
00:43 1759 Ozone Delta 2
18.06.19 53.8
Kreuzjoch Stubaital
04:14 3926 Ozone Delta 2
18.06.19 78.1
Praticino
05:27 2362 Ozone Delta 2
18.06.19 43.9
Praticino
02:09 2267 Ozone Delta 2
17.06.19 2.3
Las Vueltas
00:20 1929 Ozone Delta 2
17.06.19 2.8
Las Vueltas
00:24 1934 Ozone Delta 2
17.06.19 22.9
Woodrat Oregon
01:36 1982 Ozone Delta 2
17.06.19 28.6
Woodrat Oregon
02:04 1928 Ozone Delta 2
17.06.19 10.7
Las Vueltas
01:21 2461 Ozone Delta 2
17.06.19 6.7
El Chocho
00:28 1862 Ozone Delta 2
17.06.19 2.8
Zar
Zar
00:14 705 Ozone Delta 2
17.06.19 5.1
Srebrna Góra
01:07 785 Ozone Delta 2
17.06.19 30.0
Petit Drumont
02:47 2197 Ozone Delta 2
17.06.19 17.8
Fridingen Risi
01:22 1639 Ozone Delta 2
17.06.19 17.9
Srebrna Góra
01:57 1387 Ozone Delta 2
17.06.19 17.3
Zar
Zar
01:06 1192 Ozone Delta 2
17.06.19 20.5
Lucena
01:45 1774 Ozone Delta 2
16.06.19 7.3
Woodrat Oregon
00:34 1632 Ozone Delta 2
16.06.19 6.5
Ibituruna
00:17 1086 Ozone Delta 2
16.06.19 4.0
Piedechinche
00:06 2095 Ozone Delta 2
16.06.19 8.5
Montfaucon
01:10 1348 Ozone Delta 2
16.06.19 3.4
Monfestino
00:21 1282 Ozone Delta 2
16.06.19 52.0
Kobala
02:55 2562 Ozone Delta 2
16.06.19 18.9
Istog
00:56 1506 Ozone Delta 2
16.06.19 3.7
Lucena
00:17 1257 Ozone Delta 2
16.06.19 7.3
Monfestino
00:48 1477 Ozone Delta 2
16.06.19 22.7
Pohorje
02:20 1653 Ozone Delta 2
16.06.19 3.6
Zar
Zar
00:40 814 Ozone Delta 2
16.06.19 74.4
Bassano Stella
03:39 2176 Ozone Delta 2
15.06.19 27.9
Woodrat Oregon
01:51 1791 Ozone Delta 2
15.06.19 30.1
Woodrat Oregon
02:29 2083 Ozone Delta 2
15.06.19 17.6
Woodrat Oregon
02:02 1763 Ozone Delta 2
15.06.19 17.3
Pico Do Machadão
00:42 2230 Ozone Delta 2
15.06.19 59.4
Formosa - Sargento
02:00 2215 Ozone Delta 2
15.06.19 6.8
El Chocho
00:21 1818 Ozone Delta 2
15.06.19 3.2
Monfestino
00:25 1016 Ozone Delta 2
15.06.19 7.7
Donačka Gora
00:59 752 Ozone Delta 2
15.06.19 7.8
Żar
01:51 1201 Ozone Delta 2
15.06.19 9.0
Eituciai
00:27 722 Ozone Delta 2
15.06.19 4.0
Gozd
00:16 920 Ozone Delta 2
15.06.19 21.8
Szarsomlyo
00:52 1233 Ozone Delta 2
15.06.19 63.4
Kralova Hola
06:07 2144 Ozone Delta 2
15.06.19 14.6
Eituciai
00:55 1067 Ozone Delta 2
15.06.19 4.5
Donačka Gora
00:16 547 Ozone Delta 2
14.06.19 2.3
Zar
Zar
00:07 696 Ozone Delta 2
14.06.19 2.7
Zar
Zar
00:08 695 Ozone Delta 2
14.06.19 18.1
Stolovi -Gt Man. Zica
01:33 1536 Ozone Delta 2
14.06.19 3.5
Čihoc
00:09 772 Ozone Delta 2
13.06.19 6.4
El Chocho
00:12 1753 Ozone Delta 2
13.06.19 2.0
Zar
Zar
00:08 741 Ozone Delta 2
13.06.19 7.8
Monfestino
01:02 1382 Ozone Delta 2
13.06.19 64.7
Kobala
03:15 2121 Ozone Delta 2
12.06.19 8.3
Las Vueltas
00:37 1974 Ozone Delta 2
12.06.19 4.9
Monfestino
00:35 1273 Ozone Delta 2
12.06.19 59.2
Lucena
02:29 2273 Ozone Delta 2
12.06.19 10.9
Konchinka
00:55 1716 Ozone Delta 2
11.06.19 2.2
Las Vueltas
00:35 1887 Ozone Delta 2
11.06.19 2.8
Las Vueltas
00:20 1920 Ozone Delta 2
11.06.19 21.9
Las Vueltas
01:22 2482 Ozone Delta 2
11.06.19 4.8
Haystack
01:49 1507 Ozone Delta 2
10.06.19 10.0
Sierra De Loja
00:52 1925 Ozone Delta 2
10.06.19 57.6
Kalocsa
03:31 1926 Ozone Delta 2
10.06.19 66.2
Szarsomlyo
03:16 1736 Ozone Delta 2
10.06.19 47.0
Eged
01:54 1549 Ozone Delta 2
10.06.19 2.1
Szarsomlyo
00:14 871 Ozone Delta 2
09.06.19 4.6
Piedechinche
00:09 2110 Ozone Delta 2
09.06.19 52.4
Mentone
02:51 2780 Ozone Delta 2
09.06.19 5.7
Piedechinche
00:23 2337 Ozone Delta 2
09.06.19 4.9
Piedechinche
00:11 2113 Ozone Delta 2
09.06.19 9.7
La Union
01:00 1706 Ozone Delta 2
09.06.19 15.9
Ouro Preto Do Oeste
00:44 1148 Ozone Delta 2
09.06.19 5.8
Vršac - Kula
02:05 761 Ozone Delta 2
09.06.19 5.9
Al Morava
00:09 1370 Ozone Delta 2
09.06.19 8.2
Oresany
01:47 1016 Ozone Delta 2
09.06.19 22.2
Monte Avena
01:29 2135 Ozone Delta 2
09.06.19 31.8
Dobrovlje V
02:39 1775 Ozone Delta 2
09.06.19 24.0
Monte Avena
02:17 1895 Ozone Delta 2
09.06.19 17.7
Konchinka
03:56 1885 Ozone Delta 2
08.06.19 22.6
Elsinore -Ca
01:03 1689 Ozone Delta 2
08.06.19 62.7
Elsinore -Ca
03:24 2017 Ozone Delta 2
08.06.19 3.5
La Union
00:33 1671 Ozone Delta 2
08.06.19 9.8
Blackheath
02:32 1686 Ozone Delta 2
08.06.19 4.0
Monte Valinis
00:23 1001 Ozone Delta 2
08.06.19 3.5
Al Morava
00:08 1384 Ozone Delta 2
08.06.19 21.2
Ljubuški - Kula
01:42 791 Ozone Delta 2
08.06.19 58.1
Eged
02:45 1809 Ozone Delta 2
08.06.19 57.7
Eged
02:46 1743 Ozone Delta 2
08.06.19 5.9
Dune Du Pyla
00:51 97 Ozone Delta 2
08.06.19 10.8
Pannessieres
00:42 1328 Ozone Delta 2
08.06.19 2.4
Monfestino
00:20 1044 Ozone Delta 2
08.06.19 4.8
Donačka Gora
00:33 839 Ozone Delta 2
08.06.19 17.5
Rajac
01:47 1210 Ozone Delta 2
08.06.19 17.5
Rajac
01:47 1210 Ozone Delta 2
08.06.19 8.6
Konchinka
01:14 1431 Ozone Delta 2
07.06.19 7.5
Monte Valinis
00:52 1138 Ozone Delta 2
07.06.19 2.9
Al Morava
00:10 1351 Ozone Delta 2
07.06.19 18.0
Gozd
00:48 1882 Ozone Delta 2
06.06.19 9.1
Blanchard Mountain
00:57 1020 Ozone Delta 2
06.06.19 8.5
Loma La Punta
01:23 2138 Ozone Delta 2
06.06.19 1.8
Żar
00:08 693 Ozone Delta 2
06.06.19 5.3
Oslianske Bralo
00:50 868 Ozone Delta 2
06.06.19 29.4
Aralan
02:21 3664 Ozone Delta 2
05.06.19 1.3
Rana
00:23 595 Ozone Delta 2
05.06.19 2.9
Rana
00:12 830 Ozone Delta 2
05.06.19 14.1
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:41 1394 Ozone Delta 2
05.06.19 4.2
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:15 495 Ozone Delta 2
05.06.19 5.0
Col de la Forclaz
00:10 1226 Ozone Delta 2
05.06.19 45.6
Krustpils
02:13 2068 Ozone Delta 2
05.06.19 4.1
Monfestino
00:19 1105 Ozone Delta 2
05.06.19 3.3
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:07 396 Ozone Delta 2
05.06.19 6.8
Monfestino
00:32 1271 Ozone Delta 2
05.06.19 24.4
Genetiniai
01:06 1325 Ozone Delta 2
05.06.19 4.7
Aralan
00:17 1880 Ozone Delta 2
05.06.19 40.5
Krustpils
02:22 1261 Ozone Delta 2
04.06.19 5.0
Monfestino
00:22 1044 Ozone Delta 2
04.06.19 3.4
Dune Du Pyla
00:36 129 Ozone Delta 2
04.06.19 4.0
Monfestino
00:17 1088 Ozone Delta 2
04.06.19 16.8
Malý Pěčín
00:46 2192 Ozone Delta 2
04.06.19 35.0
Aralan
01:52 3767 Ozone Delta 2
03.06.19 29.6
Agua Panela
02:22 2060 Ozone Delta 2
03.06.19 4.5
Monfestino
00:27 1151 Ozone Delta 2
03.06.19 53.7
Cerna Hora
02:42 2648 Ozone Delta 2
03.06.19 7.7
Baigura
00:35 1060 Ozone Delta 2
03.06.19 5.9
Monfestino
00:36 1303 Ozone Delta 2
03.06.19 39.0
Brunni
02:37 3250 Ozone Delta 2
03.06.19 64.5
Sv. Peter
03:32 2946 Ozone Delta 2
03.06.19 4.4
Tekoa
01:18 1798 Ozone Delta 2
02.06.19 7.0
Ibituruna
00:27 1130 Ozone Delta 2
02.06.19 5.6
Coronel Arnold
00:35 721 Ozone Delta 2
02.06.19 5.9
St. Elena Barillas
00:13 1822 Ozone Delta 2
02.06.19 5.8
Las Vueltas
01:33 1723 Ozone Delta 2
02.06.19 59.5
Kobala
02:52 1874 Ozone Delta 2
02.06.19 28.1
Miegenai
00:53 826 Ozone Delta 2
02.06.19 2.6
Monfestino
00:13 991 Ozone Delta 2
02.06.19 15.7
Martinské Hole
01:03 1770 Ozone Delta 2
02.06.19 15.9
U-Wald Gsies
01:10 3525 Ozone Delta 2
02.06.19 8.3
Pohorje
01:00 1422 Ozone Delta 2
02.06.19 179.1
Fanas
07:34 3423 Ozone Delta 2
01.06.19 34.0
Marshall Peak
02:37 1624 Ozone Delta 2
01.06.19 14.6
Pine Ridge
00:38 2277 Ozone Delta 2
01.06.19 53.8
Konchinka
01:53 1876 Ozone Delta 2
01.06.19 38.6
Miegenai
01:20 1007 Ozone Delta 2
01.06.19 40.2
Miegenai
01:38 1104 Ozone Delta 2
01.06.19 11.8
Kobala
00:48 1621 Ozone Delta 2
01.06.19 123.2
St. Hilaire
06:36 2636 Ozone Delta 2
01.06.19 89.6
Val Louron 700
04:01 3582 Ozone Delta 2
01.06.19 26.5
Valkininkai
02:02 1244 Ozone Delta 2
01.06.19 8.0
Marshall
00:26 1199 Ozone Delta 2
31.05.19 21.1
Pohorje
02:38 1612 Ozone Delta 2
31.05.19 29.9
Kobala
01:34 2412 Ozone Delta 2
31.05.19 7.5
Pohorje
00:57 1424 Ozone Delta 2
30.05.19 5.0
El Aguacate
00:10 1558 Ozone Delta 2
30.05.19 2.4
Agua Panela
00:04 1917 Ozone Delta 2
30.05.19 35.7
Genetiniai
01:46 1450 Ozone Delta 2
29.05.19 17.4
Rammelsberg
01:12 1439 Ozone Delta 2
29.05.19 3.8
Rammelsberg
00:19 939 Ozone Delta 2
29.05.19 6.8
Rammelsberg
00:50 1377 Ozone Delta 2
27.05.19 22.8
Diego Bernal - La Tulia
02:03 2040 Ozone Delta 2
27.05.19 7.2
Col de la Forclaz
00:28 1417 Ozone Delta 2
26.05.19 5.4
Laucha
00:35 327 Ozone Delta 2
26.05.19 5.9
La Union
01:11 1665 Ozone Delta 2
26.05.19 14.2
Diego Bernal - La Tulia
00:52 1992 Ozone Delta 2
26.05.19 1.8
Diego Bernal - La Tulia
00:17 1952 Ozone Delta 2
26.05.19 39.4
Nororma
02:30 2877 Ozone Delta 2
26.05.19 9.9
Šanov
00:41 1831 Ozone Delta 2
26.05.19 2.2
Kleinheppacher Kopf
00:16 709 Ozone Delta 2
26.05.19 1.8
Coo
Coo
00:08 587 Ozone Delta 2
26.05.19 11.7
Šanov
01:44 1846 Ozone Delta 2
26.05.19 7.6
Clopotiva
01:21 1233 Ozone Delta 2
26.05.19 17.0
Cuarnan
00:56 1549 Ozone Delta 2
26.05.19 19.2
Konjiška Gora
01:25 1774 Ozone Delta 2
26.05.19 82.9
Hajdúszoboszló
02:47 1724 Ozone Delta 2
26.05.19 93.1
Szarsomlyo
04:00 2025 Ozone Delta 2
26.05.19 42.1
Niederwiler Stierenberg
01:19 1728 Ozone Delta 2
26.05.19 13.9
Kumludoruk Ayas Ankara
01:56 2286 Ozone Delta 2
26.05.19 15.4
Clopotiva
00:59 1590 Ozone Delta 2
25.05.19 5.6
Sansare
00:51 1814 Ozone Delta 2
25.05.19 11.3
Bornes
01:05 1683 Ozone Delta 2
25.05.19 2.4
Sansare
00:11 1212 Ozone Delta 2
25.05.19 3.4
Clopotiva
00:08 1170 Ozone Delta 2
25.05.19 9.9
Zar
Zar
00:59 1779 Ozone Delta 2
25.05.19 4.3
Zar
Zar
00:41 1216 Ozone Delta 2
25.05.19 35.1
Horna Suča
01:22 1928 Ozone Delta 2
25.05.19 16.9
Praticino
01:03 1614 Ozone Delta 2
25.05.19 66.8
Köhegy
03:00 1922 Ozone Delta 2
25.05.19 81.7
Vértesszőlős
03:35 1876 Ozone Delta 2
25.05.19 38.2
Malič
02:31 1621 Ozone Delta 2
25.05.19 12.4
Rana
01:57 1453 Ozone Delta 2
24.05.19 16.4
Diego Bernal - La Tulia
01:25 2104 Ozone Delta 2
24.05.19 4.5
Agua Panela
00:17 1915 Ozone Delta 2
24.05.19 14.0
Karkogel
01:31 2026 Ozone Delta 2
24.05.19 35.5
Venet
01:24 3125 Ozone Delta 2
24.05.19 24.9
Rodeneck
01:58 2712 Ozone Delta 2
24.05.19 44.1
Schnifis
01:55 3010 Ozone Delta 2
24.05.19 4.9
Monfestino
00:31 1233 Ozone Delta 2
24.05.19 95.8
Gozd
04:45 2856 Ozone Delta 2
24.05.19 5.0
Aralan
00:11 1897 Ozone Delta 2
24.05.19 99.3
Feuerkogel
06:28 2710 Ozone Delta 2
23.05.19 2.0
Coo
Coo
00:10 622 Ozone Delta 2
23.05.19 20.8
Ludesch
01:35 2100 Ozone Delta 2
23.05.19 1.7
Coo
Coo
00:10 465 Ozone Delta 2
23.05.19 9.1
Monfestino
01:01 1497 Ozone Delta 2
23.05.19 8.2
Coo
Coo
00:27 1258 Ozone Delta 2
23.05.19 89.4
Algodonales
04:19 2839 Ozone Delta 2
23.05.19 14.5
Lucena
00:45 2140 Ozone Delta 2
23.05.19 47.0
Radsberg
02:20 2323 Ozone Delta 2
23.05.19 27.0
Schnifis
02:42 2312 Ozone Delta 2
23.05.19 27.8
Unknown
01:08 2931 Ozone Delta 2
22.05.19 6.9
Schnifis
00:13 1297 Ozone Delta 2
22.05.19 70.9
Algodonales
04:01 2782 Ozone Delta 2
22.05.19 72.0
Genetiniai
03:46 2240 Ozone Delta 2
22.05.19 63.3
Krustpils
03:38 1786 Ozone Delta 2
21.05.19 36.9
Las Cruces - Rute
02:22 2687 Ozone Delta 2
21.05.19 16.7
Unknown
Unknown
00:29 1024 Ozone Delta 2
19.05.19 7.4
Szarsomlyo
02:23 796 Ozone Delta 2
19.05.19 61.6
Limeikiai
01:33 1378 Ozone Delta 2
19.05.19 60.7
Limeikiai
01:41 1441 Ozone Delta 2
19.05.19 27.3
Postavaru
01:25 2936 Ozone Delta 2
18.05.19 3.2
Golija Odvraćenica
00:14 1756 Ozone Delta 2
18.05.19 1.8
Szarsomlyo
00:06 440 Ozone Delta 2
18.05.19 8.6
Oresany
00:53 1004 Ozone Delta 2
18.05.19 50.4
Limeikiai
01:11 1467 Ozone Delta 2
18.05.19 6.4
Sennen
01:45 186 Ozone Delta 2
18.05.19 12.5
Golija Odvraćenica
00:53 2550 Ozone Delta 2
18.05.19 4.6
Zar
Zar
00:23 1048 Ozone Delta 2
18.05.19 12.2
Oslianske Bralo
01:43 1608 Ozone Delta 2
18.05.19 27.3
Eged
01:23 1343 Ozone Delta 2
18.05.19 20.2
Oslianske Bralo
01:48 1699 Ozone Delta 2
18.05.19 58.7
Limeikiai
01:28 1344 Ozone Delta 2
18.05.19 36.0
Konchinka
01:18 1805 Ozone Delta 2
17.05.19 9.5
Tokaj
01:33 1074 Ozone Delta 2
17.05.19 6.4
St Agnes Beacon
00:47 203 Ozone Delta 2
17.05.19 41.1
Naszály
02:59 1515 Ozone Delta 2
16.05.19 79.8
Praticino
04:39 2254 Ozone Delta 2
16.05.19 6.4
Monfestino
01:02 1453 Ozone Delta 2
12.05.19 2.3
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:05 436 Ozone Delta 2
12.05.19 4.5
Lucena
00:35 1318 Ozone Delta 2
12.05.19 6.8
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:20 519 Ozone Delta 2
12.05.19 4.6
Tekoa
00:31 1541 Ozone Delta 2
11.05.19 1.9
Tekoa
00:07 1388 Ozone Delta 2
11.05.19 30.1
Tekoa
01:47 3275 Ozone Delta 2
11.05.19 5.2
Sampaio Correia
00:20 807 Ozone Delta 2
11.05.19 6.1
Kalnik Borje
00:46 951 Ozone Delta 2
11.05.19 2.6
Vršac - Kula
00:31 1106 Ozone Delta 2
11.05.19 11.2
Szeged
00:34 1069 Ozone Delta 2
11.05.19 30.7
Sorrel Hill
01:32 1718 Ozone Delta 2
11.05.19 43.2
Donovaly
01:46 2506 Ozone Delta 2
11.05.19 5.8
Stolovi -Gt Man. Zica
00:15 1179 Ozone Delta 2
11.05.19 40.6
Szarsomlyo
01:52 1475 Ozone Delta 2
11.05.19 11.5
Kalnik Borje
01:42 908 Ozone Delta 2
11.05.19 18.8
Tokaj
00:54 1147 Ozone Delta 2
11.05.19 13.4
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:26 1119 Ozone Delta 2
11.05.19 25.4
Mt. Tavor
01:16 1480 Ozone Delta 2
11.05.19 32.1
Eged
01:27 1929 Ozone Delta 2
11.05.19 13.2
Donačka Gora
01:41 914 Ozone Delta 2
11.05.19 8.4
Kartena, Klaipėda Gliding Club
00:21 845 Ozone Delta 2
11.05.19 28.6
Donovaly
02:08 2554 Ozone Delta 2
11.05.19 2.7
Donovaly
00:13 1359 Ozone Delta 2
11.05.19 7.4
Sennen
04:06 242 Ozone Delta 2
11.05.19 12.0
Maebashi
00:37 2255 Ozone Delta 2
10.05.19 2.7
Monfestino
00:11 1130 Ozone Delta 2
10.05.19 2.8
Monfestino
00:15 961 Ozone Delta 2
10.05.19